^Back To Top

 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
.

.


 

ข้อมูลโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

1010720156

“รูปจำลองอัลกะอ์บะห์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย เป็นศูนย์รวมของมุสลิมทั่วโลก

เป็นที่แสวงบุญของผู้บำเพ็ญอัจย์และอุมเราะห์”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"ลูก อ.ว.ท. ยึดมั่นหลักศาสนา"

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“สมานฉันท์  สันติสุข"

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำกีฬา”

 

 

สีประจำโรงเรียน

 “เขียว-ขาว”

 สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางการศึกษา

สีขาว หมายถึง การยึดมั่นในศาสนา

 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม นำกีฬา ล้ำหน้าเทคโนโลยี 

ยึดถือวิถีความพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

 

 

 

Copyrigcht © 2014 http://www.islamiccollege.ac.th