^Back To Top

 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
.

.


 

 

.ศ. 2488

– ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488 มาตรา 4

“เมื่อเห็นสมควร กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดตั้งสถานศึกษาเรียกว่า “อิสลามวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย” เพื่ออิสลามศาสนิกจะได้จะได้รับการศึกษาและรับการอบรมในทางศาสนา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนี้มีสิทธิเข้ารับเลือกเพื่อรับพระราชทานเงินทุนส่งไปเข้าศาสน

จารีต ณ นครมักกะ ตามจำนวนที่จะได้ทรงโปรดเกล้าฯ กำหนดขึ้นเป็นคราว ๆ

.ศ. 2493

– ได้จัดตั้งอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเปิดทำการสอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20

กรกฎาคม 2493 ณ เลขที่ 89/1 ถนนเตชวณิช ตำบลสามเสนใน อำเภอดุสิต จังหวัด

พระนคร ใกล้บริษัทโรงงานปูนซีเมนต์ไทย จำกัด บางซื่อ มีขุนคงฤทธิ์ศึกษากร รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ

เป็นอาจารย์ใหญ่ สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการรับเฉพาะนักเรียนชายที่สำเร็จ

การศึกษาชั้น ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ ภาษามลายู

และความรู้ทั่วไป เทียบเท่าหลักสูตรอนุปริญญา ผู้เข้าศึกษาเรียกว่า “นิสิต” จัดให้อยู่หอพัก

โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าอาหารแต่อย่างใด

.ศ. 2494

– กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเลิกหลักสูตรปี 2493 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าเรียนน้อย

จึงเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์แทน โดยให้มีการสอน

วิชาการศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ และภาษามลายูด้วย ในปีนี้อิสลามวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยได้ย้ายสังกัดจากกรมการศาสนามาอยู่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

.ศ. 2498

– เริ่มเปิดสอน ม.1 และ ม.4 หลังจากนั้นได้เปิดชั้นเรียนอื่น ๆ ในปีต่อมา

.ศ. 2503

– เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ นับว่าปีการศึกษา 2503 ได้เปิดสอน

ทั้งประโยคมัธยมศึกษา และประโยคเตรียมอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์ คือ ม.1 - ม.6

ทุกระดับชั้นจะมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และประโยคเตรียมอุดมศึกษาแผนก

อักษรศาสตร์ มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับด้วย ต่อมาได้เปลี่ยนหลักสูตร

การสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย

(ป.5-7) และ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3)

.ศ. 2506

– เปลี่ยนหลักสูตรการสอนในชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2503 โดย

เปิดสอนครบทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3) และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (มศ.4-5)

.ศ. 2508

– ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ที่ 146 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ ตำบลทุ่งครุ อำเภอทุ่งครุ

กรุงเทพ ซึ่งมีเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลัง หอพัก

นักเรียนประจำ 1 หลัง บ้านพักครู โรงอาหาร โรงครัว ขุดสระน้ำ

.ศ. 2515

– เปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนชั้น ป.5, มศ.1 และ มศ.4 เป็นครั้งแรก เป็นการเริ่มต้น

สถานศึกษาประเภทสหศึกษา

.ศ. 2518

– เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5)

.ศ. 2521

– ปรับการจัดการเรียนการสอน ป.5-7 ตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย และเริ่มใช้

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ทุกระดับชั้น มีการเรียนการสอนวิชาอิสลาม

ศึกษา และภาษาอาหรับ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ คิดเป็น 2.5 หน่วยการเรียน

.ศ. 2524

– เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และเปิดสอนแผนการเรียนภาษาอาหรับ

และฝรั่งเศสเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

.ศ. 2525

เปิดสอนแผนการเรียนวิชาภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มที่ระดับ ม.1

.ศ. 2531

เปิดสอนวิชาการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ม.ปลาย

.ศ. 2525 ของกรมวิชาการ 5 รายวิชา ให้เป็นวิชาบังคับเรียนสำหรับนักเรียนมุสลิม

ในทุกแผนการเรียนและเป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับศาสนิกอื่น เพิ่มอีก 2 คาบ/สัปดาห์

.ศ. 2535

– ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 2 คน

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน และคณะวิทยาศาสตร์ 1 คน

– กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาอิสลามวิทยาลัยฯ 5 ปี

(พ.ศ. 2536-2540) วงเงิน 165 ล้านบาท

– ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอพัก 4 ชั้น จำนวน 395 เตียง

.ศ. 2536

– ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากประเทศตุรกี จำนวน 2 ทุน

– ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์กีฬา ขนาด 40 × 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์

จุผู้ชมได้ 1,500 คน หอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม และอาคารสระว่ายน้ำมาตรฐาน

ความยาว 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์

.ศ. 2538

– ได้รับงบประมาณสร้างเขื่อนรอบสระบริเวณอาคารหอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมฯ

– ได้รับโควต้าเพิ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 คน เป็นโควต้า

ของนักเรียนจังหวัดยะลาปัตตานี นราธิวาส และสตูล

– ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง

– แชมป์มวยสากลสมัครเล่น กรมพลศึกษา

.ศ. 2539

– ได้รับจัดสรรงบ ส.ส. จาก ส.ส.สุวัฒน์ วรรณศิริกุล จัดซื้อรถมินิบัส ปรับอากาศ 28 ที่นั่ง

1 คัน วงเงิน 1,635,000 บาท

– ได้รับงบประมาณปรับปรุงบริเวณโรงเรียน สร้างสนามบาสเก็ตบอล ขยายเขตระบบ

จำหน่ายไฟฟ้า เดินท่อประปา และถมดิน 1,215,000 บาท

– รับบริจาคกองทุนอาหารกลางวัน อ.สุพิน เด่นศิริพงษ์ 1,000,000 บาท พร้อมตึก

ทาวเฮาส์ 3 ชั้น 1 คูหา ราคา 2,000,000 บาท

– รับบริจาคทุนนักเรียนประพฤติดี จากคุณเล็ก นานา 1,000,000 บาท

– ได้รับเกียรติบัตรจัดห้องสมุดโรงเรียนได้ดีเด่น

.ศ. 2541

– ปรับปรุงทางเท้าและปูตัวหนอนหน้าอาคาร 1, อาคาร 3 และหน้าเรือนพยาบาล

– รับงบประมาณถมดิน ปลูกหญ้าบางส่วนในสนามฟุตบอล เป็นเงิน 496,500 บาท

– ลงนามความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะ

อุตสาหกรรม และคณะสารสนเทศ

.ศ. 2542

– แชมป์ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา, แชมป์ฟุตซอล กทม., แชมป์มวยสากลสมัครเล่น กรม

พลศึกษา

.ศ. 2543

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 สอบเอ็นทรานซ์ได้ และได้รับโควตานักเรียน

เรียนดี เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 13 คน

.ศ. 2545

– ทำพิธีเปิดอาคาร 50 ปี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม โดยนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ศึกษาธิการ

เป็นประธานในพิธี

– นักเรียนสอบเข้ารอบคัดเลือก โอลิมปิก คณิตศาสตร์ (สอวน)

.ศ. 2547

– นักเรียนศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ร้อยละ 99

– แชมป์ถ้วยพระราชทาน การจัดตู้ปลาพันธุ์ไม้งาม งานประมงแห่งชาติ มหาวิทยาลัย

10 คู่มือนักเรียน

เกษตรศาสตร์, งานประมงน้อมใจไทยทั่วหล้า ถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์, งานประมงน้อมเกล้า ถ้วยประทานพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

.ศ. 2548

– ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

– เปิดทำการสอนหลักสูตร จีน ญี่ปุ่น เป็นปีแรก

– นักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวน AFS ไปศึกษาต่อรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา

– นักเรียนได้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศฝรั่งเศส

– ลงนามโครงการร่วม พัฒนาคุณภาพนักเรียน กับมหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน และ

มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และเริ่มทำการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ,

ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, นาฏศิลป์ และคอมพิวเตอร์

.ศ. 2549

– สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การทดสอบกอรี

เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

– นักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวน AFS ไปศึกษาต่อรัฐเคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

– นักเรียนได้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสเปน

– วางระบบห้องเรียนมัลติมีเดียรุ่นแรก 5 ห้องเรียน

.ศ. 2550

– ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

– ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. อยู่ในระดับดี

– ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างหลังคาอเนกประสงค์ จากการเคหะแห่งชาติ

.ศ. 2551

– นักเรียนได้รับทุน AFS ไปศึกษาต่อรัฐเซาวท์ดาโกต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ทุน,

รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ทุน

– เปิดทำการสอนหลักสูตร เอี๊ยะดาดีย์ และหลักสูตรซานาวีย์ เป็นปีแรก

.ศ. 2552

– ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพยั่งยืน

– เป็นสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ

– เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Laptop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

– นักเรียนได้ทุน AFS ไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี

– นักเรียนได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ให้ศึกษาต่อจนจบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

– ทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์

.ศ. 2553

– ปีแห่งคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

– นักเรียนได้ทุน AFS ไปศึกษาต่อ รัฐอาริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

– ทำพิธีเปิดอาคารศาลามูลนิธิมะทา และอาคารเรือนปกครอง โดยนายวันมูหะมัดนอร์

มะทา เนื่องในโอกาสอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม

.ศ. 2554

– เปิดห้องเรียน gifted แผนการเรียนวิทย์ – คณิต, gifted แผนการเรียนภาษาอังกฤษ

อย่างเป็นทางการ

– เปิดห้องเรียนร่วมโครงการ ปวช. – สามัญ (ไฟฟ้า, พาณิชย์, ช่างยนต์) ร่วมกับวิทยาลัย

การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

– นักเรียนได้รับทุน AFS ไปศึกษาต่อรัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

– นักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวน AFS ไปศึกษาต่อรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี

– นักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวน AFS ไปศึกษาต่อรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี

– นักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวน AFS ไปศึกษาต่อรัฐเซ้าท์คาร์โรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

– แชมป์ฟุตบอลพัชรบงกช, แชมป์ฟุตบอลกรมพลศึกษา

.ศ. 2555

– ก้าวสู่ประตูอาเซียน ISLAMWIT TO ASEAN 2012

– นักเรียนชนะเลิศ การแข่งขันท่องจำกุรอาน รุ่นอายุ 13 ปี ไปแข่งขัน ที่ประเทศ

ซาอุดิอาราเบีย

– นักเรียนได้รับคัดเลือก ให้รับทุน AFS ไปศึกษาต่อ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 คน

– เข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอล 7 สี

– ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 6 ทศวรรษ อ.ว.ท.

– นักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวน AFS ไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี

.ศ. 2556

– นักเรียนได้รับทุนเต็มจำนวน 2 คน ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา 1 ปี

– นักเรียน 1 คน ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

– ได้รับทุนศึกษาต่อประเทศตุรกี 3 คน

– เปิดอาคาร 6 ทศวรรษ อวท. 29 พ.ย. 56 ใช้เป็นที่พักของผู้ปกครองและผู้สนใจ

– พิธีสวมหมวก นักเรียน ซานาวีย์ และ อิดดาดีย์ 12 คู่มือนักเรียน

.ศ. 2557

– พิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

– ลงนามการทำสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือระหว่างอิสลามวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย กับโรงเรียนมัธยม 17 โรงเรียนในเมืองสุราบายา, ชวา ประเทศ

อินโดนีเซีย เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักเรียนและครู

– รองชนะเลิศฟุตบอล 7 คน โรงเรียนปอเนาะภาคกลาง

– รางวัลการจัดสวนถาดชื้น ชั้น ม.ต้น ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เมืองทองธานี

– รางวัลการจัดสวนแก้ว ม.ปลาย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี

– รางวัลชนะเลิศการประกวดมาร์ชซิ่ง ความดี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี

– รางวัลชนะเลิศการประกวด “หนังสือเล่มเล็ก” ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก

– สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร

“หออิสลามนิทัศน์บ้านของพ่อ” เปิดป้ายศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาอาหรับ สพม.1

พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแบบคล่อง (มูร๊อตตั้ล) และการ

ขับร้องประสานเสียง (อนาซีด)

– ครูและนักเรียนเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทยร่วมงานชุมนุมลูกเสือเกาหลีนานาชาติ

ณ ประเทศเกาหลีใต้

– ได้รับทุนระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร 1 ทุน

– เป็นเจ้าภาพจัดสอบชิงทุน มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ โดยได้รับมอบหมาย

จากสำนักจุฬาราชมนตรี และสถานทูตอียิปต์

– นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (gifted) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ได้รับทุนเต็มจำนวน 1 ทุน

(นักเรียนทุน Access Micro seholarship program) มูลนิธิ AFS ไปศึกษาต่อที่

สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

.ศ. 2558

– ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

ครั้งที่ 64 (ระดับชาติ)

– งานรวมพล ฅนรักอ.ว.ท. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 58

– ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเดินทางไปร่วมงาน

ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย13

– คณะครู และนักเรียนจำนวน 48 คน ศึกษาดูงานและเข้าพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัย

อีหม่าม การเข้าพบอีหม่ามมัสยิดฮะรอม มักกะห์ และปฏิบัติอิบาดะห์ ในนครมักกะห์

และมาดีนะห์

– ตัวแทนคณะครู ร่วมจัดกิจกรรม Global Development Village ในงานชุมนุม

ลูกเสือโลก ครั้งที่ 20

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน

18 ปี

– รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-

บรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

– ได้รับทุน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร 3 ทุน

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำงานเกษตรแฟร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

– นักเรียนได้รับทุน AFS ไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี 1 ปี จำนวน 1 ทุน

– รางวัลชนะเลิศ ท่องจำกุรอ่าน 1 ยุซ โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน

 
 
Copyrigcht © 2014 http://www.islamiccollege.ac.th